Tín dụng chính sách ở An Giang

(VBSP News) An Giang là tỉnh miền Tây Nam bộ thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh, là tỉnh vừa có đồng bằng vừa có đồi núi, tỉnh có 5 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với Campuchia đó là huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, thị xã Hà Tiên và thành phố Châu Đốc. Dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2017 là 2,2 triệu người gồm 4 dân tộc chủ yếu là Kinh, Hoa, Chăm và Khmer, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 118.798 người. Đa số hộ đồng bào sống ở những vùng xa, vùng biên giới – nơi có vị trí chiến lược, quan trọng của tỉnh nhưng điều kiện sống còn nhiều khó khăn, tập tục lạc hậu, nhận thức còn hạn chế nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2017 là 5.721 hộ, chiếm 21,48%. Để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều Chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền các cấp cũng đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ người dân vùng khó khăn.
Tính đến tháng 7/2018, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 2.829 tỷ đồng với hơn 167 ngàn khách hàng còn dư nợ. Tín dụng chính sách góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống từng bước được cải thiện, góp phần không nhỏ đến giữ gìn an ninh biên giới, ổn định chính trị trên địa bàn.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Trần Việt ghi lại những hoạt động hiệu quả thời gian qua của NHCSXH tỉnh An Giang.