Tín dụng chính sách giúp làng nghề phát triển

(VBSP News) Trong những năm qua, Hà Nam luôn xác định phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn nông thôn là hướng đi mới để đẩy mạnh công nghiệp hoá nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Để phần nào đáp ứng nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách giúp họ thay đổi cuộc sống, chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tạo điều kiện cho người dân vay vốn tạo việc làm, duy trì và phát triển làng nghề truyền thống của địa phương. Tính đến nay tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Hà Nam đạt trên 1.927 tỷ đồng với 70.650 hộ vay, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là 140 tỷ đồng, hộ cận nghèo 925 tỷ đồng và giải quyết việc làm là 135 tỷ đồng.