Thi đua để đưa tín dụng chính sách đóng góp tích cực vào giảm nghèo bền vững

28/11/2020
(VBSP News) Góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS là một trong những mục tiêu lớn của NHCSXH. Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, ông Châu Văn Vé - Giám đốc NHCSXH huyện Bắc Ái (Ninh Thuận) đã có bài tham luận về cuộc hành trình hăng hái thi đua, vượt qua thử thách đạt được nhiều thành tích cao trên địa bàn.
o ve

Giám NHCSXH huyện Bắc Ái Châu Văn Vé chia sẻ về hành trình thi đua tại một trong những huyện khó khăn nhất cả nước

Ông Châu Văn Vé chia sẻ: NHCSXH huyện Bắc Ái thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn là một trong 62 huyện nghèo cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, với 8/9 xã thuộc khu vực III, có 36/38 thôn đặc biệt khó khăn và trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Raglai. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao hàng năm, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, bản thân tôi - với vai trò là người đứng đầu Phòng giao dịch, đã xác định mình phải dám nghĩ, dám làm.
Thời điểm đó, đồng bào nghèo chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất, tạo việc làm, an sinh xã hội, chất lượng hoạt động tín dụng chưa bền vững. Từ thực trạng trên, đơn vị đã tham mưu các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu Đảng uỷ, UBND các xã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; tham mưu Ban đại diện HĐQT huyện tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.
Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ uỷ thác. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho đồng bào; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, học hỏi, tìm tòi, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và áp dụng hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhờ đó, NHCSXH huyện Bác Ái là đơn vị đầu tiên của tỉnh nhận được nguồn vốn uỷ thác của UBND huyện, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 194,7 tỷ đồng, tăng 106,4 tỷ đồng (+120,5%) so với năm 2014; tổng dư nợ của 15 chương trình tín dụng chính sách đạt 188,8 tỷ đồng, tăng 105,9 tỷ đồng (+120,2%) so với năm 2014; doanh số cho vay đạt 319 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 12.048 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tạo việc làm, phát triển SXKD, tăng thu nhập, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
“Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cán bộ tại Phòng giao dịch phát huy hết khả năng của mình trong công việc, thì cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng tập thể đơn vị”, ông Châu Văn Vé chia sẻ.
Vì vậy, căn cứ vào các văn bản phát động thi đua của Tổng Giám đốc NHCSXH và Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận để có kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, hàng quý, hàng tháng của đơn vị như: công tác thu lãi, huy động tiết kiệm, giảm nợ quá hạn, tăng trưởng dư nợ, huy động nguồn vốn uỷ thác tại địa phương, công tác đối chiếu phân loại nợ…
Phòng giao dịch tổ chức để toàn bộ cán bộ trong đơn vị căn cứ vào hướng dẫn các tiêu chí và chỉ tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đăng ký thi đua, Tổ Nghiệp vụ ký giao ước thi đua với Phòng giao dịch, Phòng giao dịch đăng ký giao ước Thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng NHCSXH tỉnh. Tất cả cán bộ trong đơn vị tích cực tổ chức, tham gia các phong trào thi đua như: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thi đua lập thành tích thực hiện tín dụng chính sách trong mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020…
Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị đều đánh giá kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong bản đăng ký thi đua của từng cán bộ và đơn vị. Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện của từng cán bộ, từng tổ nghiệp vụ. Cuối các đợt thi đua, tổ chức họp bình xét và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.
Ngoài ra, đơn vị cũng quan tâm xem xét và chủ động đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tổ Tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, UBND xã và các cá nhân kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách có thành tích đóng góp tích cực vào hoạt động của đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các mặt hoạt động của đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn Chi nhánh.
“Với sức mạnh tập thể được phát huy qua các phong trào thi đua, trong giai đoạn 2015 - 2020, Phòng giao dịch luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc (2016 - 2018); năm 2018 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen; được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen qua các phong trào thi đua trong hệ thống”, ông Châu Văn vé cho biết.
Thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao trên địa bàn huyện, NHCSXH huyện Bắc Ái sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa với những giải pháp trọng tâm.
Cụ thể, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; thường xuyên quan tâm đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội vào công tác thi đua, khen thưởng của địa phương; thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, luôn luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, thống nhất giải pháp thực hiện…
Đặc biệt, mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đối với huyện nghèo 30a và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị cơ sở; tiếp tục coi công tác thi đua, khen thưởng là công cụ hiệu quả góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tạo động lực, khí thế thi đua sổi nổi trong toàn thể cán bộ tại NHCSHX huyện Bác Ái.
Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ; gắn nhiệm vụ chung với nhiệm vụ cụ thể, động viên tinh thần kết hợp với khen thưởng vật chất xứng đáng, kịp thời.
“Với những quyết tâm trong kế hoạch và tinh thần hăng hái thi đua, trong thời gian tới, NHCSXH huyện Bắc Ái sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần tạo nên những đột phá mới về tín dụng chính sách trên địa bàn khó khăn, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả các đối tượng chính sách. Đồng thời, đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”, ông Châu Văn Vé nhấn mạnh.

Hương Giang

Các tin bài khác