Người nghèo ở Bình Thuận thay đổi lớn từ đồng vốn nhỏ

(VBSP News) Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luôn được củng cố, nâng cao chất lượng, chuyển tải đến đúng đối tượng được hưởng thụ. NHCSXH và các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả với các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng, đưa vốn tín dụng chính sách đến mọi đối tượng được thụ hưởng tại vùng sâu, miền núi cũng như người dân nơi đảo xa. Vốn vay ưu đãi đã giúp người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng tại Bình Thuận đến hết tháng 8/2018 đạt 2.226 tỷ đồng với 100 nghìn hộ đang vay, trong đó cho vay hộ đồng bào DTTS đạt 256 tỷ đồng với 10,6 nghìn hộ còn dư nợ.