Khi Chỉ thị “bốn mươi” đi vào cuộc sống nơi vùng cao Yên Bái

(VBSP News) Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp 41.664 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 5.446 lao động; 1.595 HSSV được vay vốn đi học; 21.968 lượt hộ SXKD ở các xã thuộc vùng khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với NHCSXH nên chất lượng tín dụng luôn đảm bảo, vốn vay đến đúng đối tượng được hưởng thụ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT sẽ nói lên phần nào của hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.