Khai mạc Hội nghị Trung ương 9

08/05/2014
(VBSP News) Sáng ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ bàn thảo việc chuẩn bị công tác chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; về Quy chế bầu  cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trung ương cũng sẽ tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra tới ngày 14/5.

Nguyễn Hoàng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác