Đồng vốn chính sách đã “nở hoa”

(VBSP News) Mặc dù được vay với số tiền không lớn để SXKD nhưng người nghèo ở Hải Dương đã biết phát huy hiệu quả ngay trên chính mảnh đất quê hương với thu nhập hàng t răm triệu đồng mỗi năm.

Trong những năm qua, hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhu cầu, đủ điều kiện đều được NHCSXH cho vay vốn với thủ tục thuận tiện, nhanh chóng để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ở Hải Dương đạt trên 2.800 tỷ đồng, với 101.659 hộ còn dư nợ. Doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào các chương trình hộ mới thoát nghèo 125.737 triệu đồng; hộ cận nghèo 79.793 triệu đồng; hộ nghèo 67.745 triệu đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 38.346 triệu đồng… Chất lượng tín dụng thường xuyên được củng cố, nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,07% tổng dư nợ.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Thành thông tin, nguồn vốn ưu đãi đã phát huy hiệu quả, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững. NHCSXH tỉnh Hải Dương cũng sẽ thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính xã hội trong thời gian tới và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể để chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.