Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

04/11/2016
(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội đã lãnh đạo đơn vị có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực vào giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Vốn vay ưu đãi đã giúp thanh niên các huyện ven đô TP Hà Nội tìm được việc làm mới Ảnh: Trần Việt

Vốn vay ưu đãi đã giúp thanh niên các huyện ven đô TP Hà Nội tìm được việc làm mới
                                                                                                                                                                           Ảnh: Trần Việt

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Thành ủy, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề ra các giải pháp tích cực cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 40; chủ động khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Để Chỉ thị 40 thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội chủ động báo cáo, tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, trong đó nêu cao tinh thần của mỗi đảng viên trong việc nắm bắt các nội dung của Chỉ thị 40, mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên để tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của NHCSXH những năm qua và nội dung của Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị, Thành ủy, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo và các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo việc tập trung đầu tư nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở và điều kiện làm việc cho hệ thống NHCSXH các quận, huyện; quy định cụ thể việc bố trí ngân sách hàng năm của thành phố, của quận, huyện chuyển sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; giao cho Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nguồn vốn cho vay ưu đãi từ ngân sách thành phố để tham mưu cho UBND thành phố quyết định ủy thác tập trung vào một đầu mối thực hiện là NHCSXH, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn cho vay theo một kênh thống nhất; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí hội trường, địa điểm giao dịch thuận tiện, an toàn tại trụ sở UBND để NHCSXH tổ chức giao dịch, công khai các chính sách, dự nợ của hộ vay; tổ chức các biện pháp hiệu quả nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tích cực đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, khó đòi; thường xuyên phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn… Từ đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi đảng viên đối với hoạt động tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt; các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác đã quan tâm hơn đến hoạt động ủy thác, công tác củng cố kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn được quan tâm và thực hiện thường xuyên; công tác xử lý nợ bị rủi ro tiếp tục được quan tâm đúng mức; hoạt động giao dịch xã ngày càng ổn định và đi vào nền nếp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội sự phối hợp giữa đơn vị với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là 4 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu… Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; nguồn vốn NHCSXH đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó góp phần quan trong vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Hà Nội là thành phố lớn, trình độ dân trí và mức sống của người dân cao hơn các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND quy đình về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, vì vậy để những đối tượng này có vốn đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững cần nguồn vốn lớn ủy thác sang NHCSXH để cho vay góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Được biết, trong năm 2015 và 10 tháng của năm 2016, TP Hà Nội đã chuyển số tiền gần 328 tỷ đồng sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng số nguồn vốn nhận ủy thác địa phương lên 1.424 tỷ đồng, trong đó, vốn từ Ngân sách thành phố và các quận, huyện, thị xã chuyển 326,7 tỷ đồng, vốn từ UB MTTQ thành phố và các quận, huyện, thị xã chuyển gần 1 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn, hệ thống NHCSXH TP Hà Nội giải ngân cho vay được 88 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó, có trên 14 nghìn lượt hộ nghèo, hơn 10 nghìn lượt hộ cận nghèo, trên 13 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho 25 nghìn lao động và cho trên 3 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn.

Đến hết tháng 10/2016, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt trên 5.585 tỷ đồng, tăng 397 tỷ đồng so với cuối năm 2015, tốc độ tăng trưởng 7,6%; tổng dư nợ đạt 5.560 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với cuối năm 2015, tốc độ tăng 7,6 % với trên 294 nghìn hộ vay đang còn dư nợ; chất lượng hoạt động được nâng cao, có 98% tổ xếp loại hoạt động khá và tốt; số Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình, yếu giảm còn 2%; số thành viên gửi tiền tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 90% số hộ.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể liên quan; cấp ủy, chính quyền các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ vay, lồng ghép giữa các chương trình tạo điều kiện cho hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác