Đà Nẵng phát huy hiệu quả từ Chỉ thị số 40-CT/TW

(VBSP News) Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội TP Đà Nẵng xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Cùng phối hợp chặt chẽ với NHCSXH rà soát hộ đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra hộ sử dụng vốn vay, kịp thời bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến hết tháng 4/2021, toàn thành phố có 77.113 hộ được vay vốn với tổng dư nợ đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,09% tổng dư nợ.
Phóng sự ảnh của Trần Việt sẽ làm nổi bật điều đó.