Bình Dương phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với diện tích tự nhiên 2.964km², dân số 1.887 triệu người. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, NHCSXH tỉnh Bình Dương được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Các chương trình cho vay ưu đãi đã được giải ngân đúng đối tượng, người nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên thoát nghèo, tạo nhiều việc làm ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Những thành công của công tác giảm nghèo tại Bình Dương những năm gần đây có đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn vay ưu đãi. NHCSXH tỉnh Bình Dương xác định giai đoạn 2016 - 2020 các chính sách giảm nghèo cần hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện, chất lượng cuộc sống của người nghèo, cải thiện chất lượng các dịch vụ xã hội, phấn đấu năm 2018, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo, đề xuất nâng chuẩn nghèo, ban hành chuẩn nghèo mới, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh dưới 1%, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của địa phương.

Tính đến tháng 5/2017, tổng dư nợ 11 chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Bình Dương đạt hơn 1.453 tỷ đồng, với 68.302 hộ còn dư nợ, tăng 47,312 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 42,6 kế hoạch tăng trưởng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác nên vốn vay ưu đãi đã đến đúng đối tượng, hiệu quả luôn được nâng cao.

Phóng sự ảnh của VIỆT DŨNG sẽ giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ về sự hiệu quả của đồng vốn NHCSXH trên địa bàn tỉnh Bình Dương.