Trên 12.300 hộ dân huyện Tháp Mười được vay vốn ưu đãi (THĐT - 1.8.2022)