Tín dụng chính sách giúp xoá đói, giảm nghèo (VTV1 - 6h00 - 29.12.2022)