TP Sa Đéc tổng kết 20 năm thưc hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ (THĐT - 28.7.2022)