TP Quảng Ngãi tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi (PTQ - 1.7.2022)