TP Hồ Chí Minh hỗ trợ gần 276 nghìn lượt hộ thoát nghèo (VTV1 - 17h00 - 5.11.2022)