Tỉnh Lạng Sơn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ (LSTV - 15.8.2022)