Tín dụng ưu đãi tiếp cận hàng trăm nghìn gia đình chính sách ở Bình Định

(VBSP News) Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, từ năm 2002 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định phối hợp với các cấp tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng được thụ hưởng, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, lồng ghép thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Doanh số cho vay 20 năm qua đạt 16.097 tỷ đồng với gần 726 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó giúp hơn 116 nghìn hộ vươn lên thoát khỏi ngưỡng nghèo.
Phóng sự ảnh của Trần Việt dưới đây sẽ làm nổi bật lên điều đó.