Tín dụng ưu đãi - “đòn bẩy” cho chương trình giảm nghèo ở Hà Giang

(VBSP News) Thực hiện chính sách tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cấp chính quyền trên địa bàn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; chuyển tải kịp thời vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng được hưởng. Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, giám sát việc bình xét hộ vay; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả… Nhờ đó, chất lượng tín dụng được nâng cao, đời sống người dân dần được cải thiện, góp phần đáng kể cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Tổng doanh số cho vay 18 chương trình tín dụng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang sau 20 năm đạt gần 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo là 4.379 tỷ đồng với 268.682 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo là 1.018 tỷ đồng với 26.274 lượt hộ vay vốn; cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn là gần 313 tỷ đồng với 16.748 lượt hộ vay vốn…
Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên Trần Việt thực hiện về hiệu quả nguồn vốn chính sách tại Hà Giang.