Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững ở Quảng Nam

(VBSP News) Từ 2 chương trình tín dụng năm 2003, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã và đang thực hiện 19 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi; doanh số cho vay 20 năm qua đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, với hơn 805 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
Nhờ vốn vay ưu đãi đã giúp gần 8 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 243 nghìn lao động, trong đó gần 3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho hơn 114 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 20 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và hàng trăm nghìn công trình NS&VSMTNT…, giúp người dân cải thiện cuộc sống, đóng góp đáng kể cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Phóng sự ảnh do Trần Việt thực hiện.