Tín dụng chính sách đồng hành 20 năm cùng người nghèo huyện Côn Đảo (BRT - 29.7.2022)