Tín dụng chính sách đồng hành 20 năm cùng người dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) (TTV11 - 3.7.2022)