Tín dụng chính sách - 20 năm đồng hành cùng người nghèo quận Thanh Xuân (HaNoiTV - 29.6.2022)