Tín dụng chính sách 20 năm đồng hành cùng người nghèo Cao Lãnh (THĐT - 20.7.2022)