Thanh Oai phát huy hiệu quả tín dụng chính sách (HaNoiTV - 29.6.2022)