Thanh Hóa: Tín dụng chính sách là trụ cột trong giảm nghèo (TTV - 19.9.2022)