Thanh Hóa thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

(VBSP News) 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung nguồn vốn đầu tư cho vay theo các chương trình của Chính phủ, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển SXKD, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tín dụng chính sách xã hội đã tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng DTTS và miền núi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là chương trình cho vay HSSV với dư nợ hơn 2,3 tỷ đồng; chương trình cho vay giải quyết việc làm với dư nợ hơn 46,9 tỷ đồng, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 19 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt 11.864 tỷ đồng với 247 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Có thể khẳng định, tín dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả, là trụ cột trong công tác giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động ở khu vực thành thị, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động vùng nông thôn; góp phần vào tăng thu nhập cho xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong năm 2021, đã có 7.829 hộ thoát nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,75% (từ 3,27% cuối năm 2020 xuống còn 1,52% cuối năm 2021).
Phóng sự ảnh dưới đây của phóng viên Khánh Phương sẽ phản ánh những kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 20 năm qua.