Nguồn vốn tín dụng giúp người dân quận Ba Đình nâng cao chất lượng cuộc sống (HNP - 29.6.2022)