Nguồn vốn tín dụng của NHCSXH TP. Hà Nội năm 2013 tăng 316 tỷ đồng

03/01/2014

Tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH TP. Hà Nội năm 2013 là 4.324 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương là 3.204 tỷ đồng, tăng 246 tỷ đồng so với năm 2012; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư là 982 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với năm 2012 (tỷ trọng 23% tổng nguồn vốn); trong đó vốn ủy thác từ ngân sách thành phố là 880 tỷ đồng. 

Theo HNM

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác