Nguồn vốn chính sách góp phần tích cực cho chương trình giảm nghèo ở Quảng Ngãi (PTQ - 17.9.2022)