Người dân Thủ đô phát triển kinh tế từ vốn vay chính sách (HaNoiTV - 17.9.2022)