NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng ưu tú

13/12/2012
(VBSP) Ngày 08/6/2012, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng ưu tú đang sinh hoạt tại các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương.

Hội nghị thể hiện tinh thần nghiêm túc của NHCSXH trong việc giới thiệu nội dung Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch triển khai và thực hiện Nghị quyết để tất cả các cấp lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, đoàn thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa cần thiết và những việc cần phải làm, tạo sự thống nhất cao trong triển khai và thực hiện Nghị quyết cũng như các chương trình, kế hoạch. Muốn vậy, cần nêu cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH Trung ương, Tổng giám đốc cho rằng: Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành với các lý do là: vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước, chế độ; yêu cầu nhiệm vụ chính trị to lớn, khó khăn, nặng nề đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu; bản thân Đảng cũng đang đứng trước những yêu cầu mới, cần tự đổi mới để giải quyết những hiện tượng tiêu cực, phức tạp mới nảy sinh; tạo sức mạnh mới để đối phó với sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chế độ. Đồng chí cũng chỉ rõ, mỗi đảng viên NHCSXH phải gương mẫu trong công việc và sinh hoạt, tránh các biểu hiện tiêu cực, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương tập trung vào các nội dung: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xác định rõ, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

 Đồng chí Lê Ngọc Bảo phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết

Đồng chí Lê Ngọc Bảo phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết

 Trong đó, NHCSXH xác định nội dung chính là quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình; coi đây là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, việc triển khai Nghị quyết sẽ được NHCSXH tiến hành nghiêm túc, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết. Đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống, trong đó chú trọng đến việc tổ chức triển khai, thực hiện "chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ NHCSXH", qua đó tăng cường năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, NHCSXH cũng sẽ gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức triển khai, thực hiện "chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng" gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiện trong toàn Đảng bộ.

* Cùng ngày, Đảng ủy NHCSXH Trung ương cũng đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm.

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác