Niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn Đảng

13/12/2012
(VBSP) Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng chính là gạn đục, khơi trong làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đây cũng là niềm tin vào sự thành công của công cuộc chỉnh đốn Đảng.

82 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nhân dân ta thoát khỏi vòng nô lệ của đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, "trăm người tiến đánh thì chỉ như một người"; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX và Tổ quốc ta, dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay.

Đây là sự khái quát những thành tựu vĩ đại, những bài học vô cùng quý báu của Đảng để đạt tới đỉnh vinh quang trong lịch sử dân tộc. Chính nhờ đó mà nhân dân ta được hưởng hạnh phúc, trở thành chủ nhân của đất nước, ngẩng cao đầu hội nhập với thế giới hiện đại.

Bài học ấy của các thế hệ cán bộ, đảng viên cha anh chúng ta đã dám chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, tiền của, tài sản, thậm chí cả tính mạng bản thân, sự liên lụy của gia đình để phấn đấu mang lại lợi ích đích thực của nhân dân. Họ không so đo, tính toán thiệt hơn mình được gì, mất gì khi quyết định dấn thân cho sự nghiệp quang vinh của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là truyền thống quý báu, là bản chất cách mạng của Đảng và là phẩm chất giá trị của những người cán bộ, đảng viên của Đảng suốt hơn 80 năm qua; đó là mục tiêu, lẽ tồn tại của Đảng vì nhân dân, vì dân tộc.

Tuy nhiên khi chuyển sang kinh tế thị trường khó tránh khỏi có những người cơ hội, luồn lọt bằng mọi mánh khóe và động cơ cá nhân, thực dụng, mưu cầu lợi ích riêng tư khi họ chui vào Đảng. Cũng không phải không có những người khi vào Đảng thì tốt, trong sáng, nhưng đến khi có chức, có quyền, gặp sự cám dỗ của tiền bạc, đất đai… thì không còn giữ được phẩm chất của mình nên đã bị cuốn theo những khát vọng tầm thường, ích kỷ. Lại có những cán bộ, đảng viên do những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tranh thủ sử dụng tối đa quyền lực trong nhiệm kỳ để vụ lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Cũng không phải không có những cán bộ, đảng viên nói một đằng, làm một nẻo, nói nhiều, làm không được bao nhiêu, chính là không trung thực, dối Đảng, dối dân. Tương tự có những người bản thân, gia đình vợ con sống và làm việc thiếu gương mẫu, bất chấp dư luận, miễn là thu được lợi ích cá nhân… Những người như vậy, Đảng ta gọi họ là suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Họ đã phai nhạt lý tưởng, nông cạn về nhận thức lý luận, đường lối cách mạng của Đảng; trình độ và năng lực bất cập, không đáp ứng yêu cầu công việc mà họ đảm nhiệm; đạo đức suy thoái bị nhân dân coi thường; xa rời các nguyên tắc của Đảng, bất chấp pháp luật, kỷ cương của Nhà nước, dư luận của quần chúng nhân dân; coi thường dân, vô cảm, không tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, bất chấp nguyên tắc, làm lấy được theo ý mình, vì lợi ích của mình…

Những cán bộ, đảng viên như vậy đã đi ngược truyền thống tốt đẹp, vinh quang của Đảng; phụ bạc những cán bộ, đảng viên cha anh mình các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho dân cả nước, trong đó có chính bản thân họ để có ngày hôm nay; làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, làm suy yếu Đảng, tạo ra những nguy cơ cho Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng chính là gạn đục, khơi trong làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, "thật sự trong như pha lê, mạnh như thác lũ" như Bác Hồ từng chỉ rõ, để phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Mọi hoạt động xây dựng Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng đều không ngoài mục đích trên.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không đơn giản, rất khó khăn, quyết liệt vì nó diễn ra trong từng con người cụ thể, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định. Song với truyền thống cách mạng, vinh quang của Đảng, với lòng tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, chắc chắn cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Điều đó sẽ tô thêm ngọn cờ quang vinh của Đảng, mang lại hạnh phúc đích thực cho nhân dân.

Theo PGS.TS Trần Quang Nhiếp - đăng tải trên Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác