Đảng ủy NHCSXH Trung ương lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

13/12/2012
(VBSP) Năm 2011, tình hình kinh tế nước ta đã có những chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực; công nghiệp và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá, nông nghiệp phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. ASXH được bảo đảm; đời sống nhân dân, tiếp tục được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ở trong nước nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, lạm phát còn ở mức cao, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

  Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy NHCSXH Trung ương

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

làm việc với Đảng ủy NHCSXH Trung ương
 

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2011, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo đúng phương châm, phương hướng hoạt động và chương trình, kế hoạch công tác. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ.

Hoạt động của NHCSXH gặp khó khăn do nguồn vốn ngân sách cấp để cho vay không kịp thời, nguồn vốn huy động từ thị trường rất khó khăn vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao.

Là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III; phát huy thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, huy động các nguồn lực, tập trung thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; tập trung cho vay các chương trình tín dụng hộ nghèo, HSSV, GQVL, tiếp tục ưu tiên đầu tư cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Tổng nguồn vốn đến hết năm 2011 đạt trên 105 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2010, đạt 85% kế hoạch, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp; kết quả tài chính đạt khá, đời sống cán bộ, viên chức tiếp tục ổn định.

Cùng với những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong năm 2011, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương tới các tổ chức Đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên nắm vững để thực hiện.

Công tác tuyên giáo và bồi dưỡng chính trị đã được chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức, Đảng bộ đã kết hợp giữa phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng với xây dựng chương trình hành động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các Ban tham mưu, bổ sung cấp ủy viên đối với những chi bộ còn thiếu; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Đảng bộ các cấp; thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ; kết quả năm 2011, có 08 tập thể và 06 cá nhân đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen; 01 đồng chí được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen, 04 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng; 04 đồng chí được Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức Đảng, vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, vì sự nghiệp tuyên giáo; có 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có 11 tập thể và 45 cá nhân được Đảng ủy NHCSXH Trung ương tặng Giấy khen.

Thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, năm 2011, Đảng ủy đã có ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 25 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, duy trì phối hợp với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; năm 2011, Đảng bộ đã kết nạp được 29 quần chúng ưu tú vào Đảng, cử 03 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận, 10 đồng chí học lớp đảng viên mới, 17 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; năm 2011, Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện điều lệ Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, kết quả đã thực hiện kiểm tra, giám sát 32 lượt tổ chức Đảng, 187 lượt đảng viên.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị thực hiện đúng điều lệ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tích cực của Ban thanh tra nhân dân; vận động đoàn viên, lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời triển khai quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động của NHCSXH tiếp tục có những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình lạm phát nên việc huy động các nguồn lực hạn chế. Với tinh thần: Phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ NHCSXH Trung ương tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu toàn Đảng bộ có 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp ít nhất 30 quần chúng ưu tú vào Đảng; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Lãnh đạo đơn vị tập trung huy động mọi nguồn lực, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn tạo lập quỹ cho vay quay vòng, chỉ đạo các chi nhánh tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, huy động vốn từ người nghèo thông qua Tổ TK&VV. Tập trung cho vay chương trình tín dụng hộ nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình theo chỉ định của Chính phủ và các địa phương. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ 10% so với năm 2011 (tương đương 10.472 tỷ đồng), dư nợ các chương trình tín dụng năm 2012 đạt 114.011 tỷ đồng, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra ngăn chặn xâm tiêu chiếm dụng vốn; hoàn thành kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương, đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Để đạt được các mục tiêu trên đây; năm 2012, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đề ra những giải pháp cụ thể, đó là:Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của Đảng bộ một cách đồng bộ, sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao. Tập trung quán triệt, học tập các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khóa XI), các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020; đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi cơ chế tài chính ổn định trong 05 năm; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách về cơ cấu nguồn vốn, lựa chọn sắp xếp lại các chương trình tín dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, chống tiêu cực; nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm từ cơ sở, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, điều hành. Triển khai thực hiện đề án Ban Kiểm tra kiểm soát khu vực để chấn chỉnh, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng.

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngân hàng theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa công tác tin học, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ. Tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm đào tạo; tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ trong hệ thống. Phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác đào tạo nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý Tổ TK&VV.

Ba là, triển khai thực hiện Đề án mô hình tổ chức Đảng của Đảng bộ NHCSXH Trung ương theo mô hình tổ chức Đảng Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng bộ NHCSXH Trung ương với cấp ủy địa phương, củng cố, kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ theo đề án đã được Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương thông qua.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, gắn việc kiểm điểm của tổ chức Đảng và đảng viên với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

Năm là, thực hiện tốt chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý cán bộ, đảng viên trong đó tập trung quản lý về tư tưởng, về phẩm chất đạo đức, lối sống, về tiêu chuẩn chính trị của người vào Đảng và của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên; tập huấn các chuyên đề xây dựng Đảng nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của đội ngũ Bí thư chi bộ, cấp ủy viên và những cán bộ chuyên trách công tác Đảng.

Sáu là, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Bám sát chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra nhằm chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.

Bảy là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ các cấp, hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, lao động. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Ngành ngân hàng, Nghị quyết của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2018), nhân sự Đại hội Đoàn NHCSXH Trung ương khóa III (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Cuối cùng, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm đối với những tập thể và cá nhân vi phạm điều lệ Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Năm 2011, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Phát huy thành tích đạt được, năm 2012, Đảng ủy NHCSXH Trung ương tập trung lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia XĐGN, bảo đảm ASXH.

Lê Ngọc Bảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác