Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH

02/02/2024
(VBSP News) Chiều 02/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH giai đoạn 2024 - 2030.
z5130109836860_a538e93ae843e4e744774360efda794a

Đại biểu dự Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH

Tham dự Lễ ký kết, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; TS. Trương Công Đắc - Chánh Văn phòng Học viện; đại diện Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Viện Kinh tế, Viện lãnh đạo và chính sách công, Viện Kinh tế chính trị, Viện Xã hội học và Phát triển, Viện CNXH khoa học.

Về phía NHCSXH có TS. Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Mạnh Tú; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ NHCSXH TW Nguyễn Minh Phương; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm đào tạo.

z5130109837251_14a48c1acd7eda27c9853e6483192704

GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ Ký thỏa thuận, TS. Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, động viên được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần đáng kể giảm số hộ nghèo, tăng số hộ khá, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là việc hình thành kênh tín dụng dành riêng cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cụ thể hóa quy định của Luật các Tổ chức tín dụng về phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

z5130109837050_c50c24d0cfb9a5a0e389c180bb5b72b7

TS. Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thêm một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán trong định hướng, nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đây là những mốc son quan trọng trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội 21 năm qua cũng như tạo nên những chuyển biến mới trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như thể hiện tính ưu việt của hoạt động này.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng đối với thực hiện an sinh xã hội cũng được GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập và luận giải sâu sắc trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhân dịp Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), và gần đây nhất là bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024): “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xoá đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bám sát định hướng của Đảng, để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động tín dụng chính sách xã hội và “sứ mệnh” của NHCSXH trong triển khai cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện các mục tiêu về bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đã được đưa ra tại các Nghị quyết của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn việc ký Biên bản thóa thuận giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH trong giai đoạn 2024 - 2030 góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ liên quan công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, phổ biến nâng cao nhận thức về tín dụng chính sách xã hội và các lĩnh vực khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của NHCSXH.

z5130109837916_d555ffd01182b71170c15322c48cb382

Đại diện Lãnh đạo hai cơ quan, GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ký thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ do NHCSXH triển khai thực hiện.

Tín dụng chính sách xã hội có nhiều ý nghĩa góp phần cụ thể hoá và làm sâu sắc hơn chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

GS,TS. Lê Văn Lợi đề nghị đầu mối liên lạc của Học viện và NHCSXH cần tích cực tham mưu cho Lãnh đạo để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, đạt kết quả tốt nhất. Phó Giám đốc Học viện hy vọng hai bên sẽ thực hiện có hiệu quả bản thỏa thuận hợp tác này, đồng thời đưa ra được những ý tưởng mới nhằm phát huy tối đa lợi thế của hai bên trong quá trình triển khai.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, trách nhiệm và sâu sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng khẳng định: Thoả thuận hợp tác là cột mốc quan trọng mới trong quan hệ phối hợp, giúp đỡ, hợp tác của hai cơ quan trong thời gian tới. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024).

z5130109832181_9a16bc98166dee0b3c5b6ea14e13ca18

z5130109837825_68d01df507f6b005ab968e6a15c3ba16

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH chụp ảnh kỉ niệm

Việt Hải

Các tin bài khác