Đảng ủy NHCSXHTW hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023

05/01/2024
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức thành công Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 22 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc NHCSXH chủ trì Hội nghị.
502A8101a

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối DNTW; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ NHCSXHTW, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn nhiều so với dự báo; trong nước, nền kinh tế dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại, thiên tai, dịch bệnh, hạn hán… nhưng bằng sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy NHCSXHTW đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Kết quả thực hiện kế hoạch tín dụng (đến 31/12/2023), tổng nguồn vốn tín dụng đạt 346.278 tỷ đồng, tăng 49.262 tỷ đồng (+17%) so với 31/12/2022. Tổng doanh số cho vay đạt 108.044 tỷ đồng với trên 2,2 triệu lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 331.924 tỷ đồng, tăng 48.576 tỷ đồng (+17,1%) so với 31/12/2022, với hơn 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh 1.907 tỷ đồng, chiếm 0,57%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 534 tỷ đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ.

502A8115a

Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng kết luận Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy NHCSXHTW đã kịp thời ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm và lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, chuyên môn, đoàn thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai bài bản, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề ra các giải pháp khắc phục và đẩy mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về công tác tuyên giáo, Đảng ủy NHCSXHTW đã chủ động triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khoá XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; về vị trí, vai trò, đóng góp tích cực của doanh nghiệp nhà nước, của NHCSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của đất nước.

Công tác dân vận cũng được Đảng ủy NHCSXHTW triển khai kịp thời, có hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò đại diện, bảo đảm quyền làm chủ của người lao động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các đoàn viên và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt trong năm 2023, thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, Đảng ủy NHCSXHTW đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHCSXHTW nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng, năm 2023, Đảng ủy NHCSXHTW đã chỉ đạo chuyên môn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và đảm bảo an sinh xã hội”; phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đặc biệt, lần đầu tiên, NHCSXH đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương, cấp tỉnh và cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh nhằm  trang bị cho các lãnh đạo, quản lý của NHCSXH những vấn đề mang tính lý luận và cập nhật, hệ thống hóa lại hệ thống các chủ truơng, Nghị quyết của Đảng về một số lĩnh vục cụ thể, liên quan mật thiết đến quá trình tổ chức, hoạt động của NHCSXH; đặc biệt, nhằm quán triệt hệ thống quan điểm, mục tiêu và những giải pháp tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và thực hiện đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, tại Đảng bộ NHCSXHTW cũng như các tổ chức đảng trực thuộc không có tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có tập thể cấp ủy và đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra.

Có thể nói, NHCSXH đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban điều hành, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng công tác an sinh xã hội.

3a

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao… đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với ngành Ngân hàng nói chung, đối với NHCSXH, yêu cầu đặt ra phải tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao; đòi hỏi toàn hệ thống phải chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024, góp phần thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết của HĐQT và Đảng ủy NHCSXHTW; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXHTW đã thực hiện tốt mọi mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại NHCSXH. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ NHCSXHTW trong năm 2024 phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết chuyên đề; huy động mọi nguồn lực để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, an toàn và an sinh xã hội của đất nước; phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ Đại hội 2020 - 2025.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí khẳng định năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, bằng sự quyết tâm của toàn hệ thống, và với mô hình độc đáo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện  của Việt Nam, NHCSXH đã thành công trong việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị nhất với quy mô tăng trưởng tín dụng lớn nhất kể từ khi thành lập. Tiếp nối những thành công đó, năm 2024, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt tới cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và chú trọng công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động.

Tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXHTW đã công bố trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và tặng Giấy khen của Đảng ủy NHCSXHTW cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

4a

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong (bên trái) chúc mừng Kế toán trưởng NHCSXH Nguyễn Văn Ước nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”

5a

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”

6a

Các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

PV

Các tin bài khác