Kiên Giang phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (VTV1 - 11h00 - 23.9.2022)