Hội nghị rút kinh nghiệm kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

14/12/2012
(VBSP News) Thực hiện Kế hoạch số 750-KH/ĐU ngày 22/6/2012 của Đảng ủy NHCSXH Trung ương về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Từ ngày 26 đến 28/10/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tổ chức và hoàn thành chương trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành và các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo kế hoạch; ngày 01/11/2012, Thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để báo cáo và rút kinh nghiệm kết quả kiểm điểm của tập thể và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và quán triệt những vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban điều hành và các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí yêu cầu: Tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban điều hành NHCSXH, cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần quán triệt sâu sắc và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Báo cáo kiểm điểm cần thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý cho tập thể hoặc cá nhân. Phần ưu điểm cần nêu ngắn gọn có tính khái quát cao; về khuyết điểm cần nêu rõ mức độ, địa chỉ, thời gian vi phạm và gắn với trách nhiệm của cá nhân có liên quan; phần nguyên nhân cần nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm liên đới…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương chỉ đạo: Tập thể Ban điều hành, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục bám sát kế hoạch và nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm và tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hoàn thành trong tháng 11/2012.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác