Hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách tại Hà Tĩnh theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ (HTTV - 10.8.2022)