Hiệu quả từ các chương trình tín dụng ưu đãi tại huyện Châu Đức trong 20 năm qua (BRT - 29.7.2022)