Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách tại Hà Giang (VTV1 - 11h00 - 29.9.2022)