Hành trình 20 năm vì mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội tại Bình Thuận (BTV - 14.9.2022)