Hành trình 20 năm triển khai tín dụng chính sách tại tỉnh Hà Nam (THHN - 16.9.2022)