Hành trình 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Hải Dương (THD - 24.10.2022)