Hà Nội triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững (HaNoiTV - 28.9.2022)