Hà Nam chỉ còn 1,55% hộ nghèo, hộ cận nghèo (VTV1 - 16h00 - 19.9.2022)