Gần 11.000 hộ dân huyện Phúc Thọ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (HaNoiTV - 29.6.2022)