Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ quý II/2014

08/05/2014

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, tổng nguồn vốn của chi nhánh đến cuối tháng 3/2014 đạt trên 2.100 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 172 tỷ đồng, mức tăng 8,7%, tuy nhiên so với đầu năm 2014 giảm 643 triệu đồng, giảm 0,03%. Về dư nợ, doanh số cho vay lên đến 95 tỷ đồng, với trên 6.300 lượt hộ vay, tăng so với quý I/2013 trên 25 tỷ đồng. Doanh số thu nợ 96 tỷ đồng, tăng so với quý I/2013 là 25 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối tháng 3/2014 là trên 2.100 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 971 triệu đồng.

Trong quý II/2014, chi nhánh tiếp tục triển khai cho vay tăng trưởng các chương trình tín dụng, phấn đấu đến cuối quý tăng trưởng dư nợ 50% chỉ tiêu được giao năm 2014. 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác