20 năm hành trình vì người nghèo của NHCSXH TP Sa Đéc (THĐT - 10.8.2022)