Thực hiện cấp bách giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 (VTV1 - 19h - 31/3/2020)