Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời tiêu chí đánh giá cấp độ dịch (VTV1 - 18h00 - 13.10.2021)